امروزه کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه یکی از معتبرترین مراجع موجود در زمینه مدیریت پروژه محسوب می گردد. رویکرد فرایندگرا و دسته بندی مناسب موضوعات در حوزه های نُه گانه دانشی، این استاندارد را شدیداً مورد توجه اهالی فن قرارداده و موجب شده امروزه بسیاری از پژوهش ها و دوره های آموزشی در زمینه ی مدیریت پروژه در چارچوب این استاندارد طراحی و اجرا گردند . این کتاب هر 4 سال به روزآوری می شود که ترجمه ی ویرایش 2000 آن در اختیار شما قرار دارد. برآنیم که همواره ویرایش های آتی این کتاب را نیز ترجمه کرده و در اختیار جامعه کاری و علمی مرتبط قرار دهیم . از سوی دیگر آزمون که بیانگر سطح دانشی و تجربی افراد در (PMP®) حرفه ای مدیریت پروژه زمینه ی مدیریت پروژه می باشد نیز روزبه روز متقاضیان بیشتری در سراسر دنیا پیدا نموده است.

دانلود کتاب

+ نوشته شده توسط احمد تیموری در جمعه سوم دی ۱۳۸۹ و ساعت 17:13 |