ريسک به روشهاي مختلف تعريف شده است که به ماهيت و زمينههاي مختلف بستگي دارد. در زمينه مديريت کسب وکار، ريسک معمولاً احتمال وجود پراکندگي در نتايج حاصل از به کارگيري روشهاي در مديريت زنجيره تأمين، ريسکهاي عملي و نظري تعريف مي شود 2004 Spekman and Davis
زنجيره تأمين درواقع "هر ريسکي هستند که ممکن است در جريان اطلاعات، مواد و توليد از تأمين کننده اصلي به سوي تحويل توليد نهايي به مصرف کننده پديد آيد" و به عبارت ساده عبارت است از "احتمال  بروز عدم هماهنگي ميان عرضه و تقاضا " Juttner, Peck, and Christopher 2003 

مباني نظري پيشين منابع ريسکهاي زنجيره تأمين را دسته بندي کردهاند. منابع ريسکهاي زنجيره تأمين با استفاده از ريسک مارپيچ تشريح مي شوند که شامل چهار جز است: نبود اعتماد، عدم قابليت  شاهده،ساختار منابع مياني و فرآيندهاي  بلند  قابليت مشاهده محدود در جريانهای  زنجيره تأمين، اعتماد را کاهش مي دهد که درنهايت منجر به تاخيراتي در تصميم گيري و دستيابي به نتايج جهت ساخت منابع مياني مي شود و درنتيجه فرآيندهاي طولاني در زنجيره تأمين پديد مي آورد .

شش بعد در ريسکهاي زنجيره تأمين کشف شدند که عبارتند از انتقال فيزيکي کالا، جريان اطلاعات، جريان پول، امنيت سيستمهاي داخلي اطلاعات، روابط ميان اعضاي زنجيره ريسکهاي زنجيره تأمين و مسئوليتهاي اجتماعي اعضاي زنجيره تأمين به پنج دسته تقسيم بندي مي شوند: جنبه فيزيکي انتقال واقعي در زنجيره تأمين، جريان پول، جريان اطلاعات، پيوندها در شبکههاي زنجيره تأمين و فرصتهايي جهت نوآوري توسط اعضاي زنجيره تأمين

سه دسته از منابع ريسکهاي زنجيره تأمين عبارتند از: ريسکهاي محيطي که از عدم قطعيت در محيط کسب و کار ناشي مي شوند، مانند بلايا ؛ ريسکهاي سازماني که از طرف اعضاي زنجيره تأمين ناشي مي شوند، ازجمله خرابيهاي دستگاه؛ و تحصنهاي کارگري و مشکلات شبکه که به ريسکهاي داخلي  مربوط هستند و از تعامل ميان شبکه زنجيره تأمين ناشي مي شود

طبق مطالعات جانسون دو دسته از ريسکهاي زنجيره تأمين عبارتند از: ريسک تقاضا، که به  فصل، ميزان  غييرات در تصميمات مشتريان، استفاده از محصول جديد و چرخه کوتاه عمر محصول بستگي دارد و ريسک عرضه شامل اختلال در عرضه، ظرفيت توليد و تدارکات علاوه بر مدت زمان ميان عرضه و تقاضا مي شود.

ريسک تأمين دو منبع اصلي دارد: شکستهاي فردي تأمين کننده، که شامل موارد زير است: مشکلات جديد در توسعه محصول جديد، عدم موفقيت در تحويل محصول، مسائل مربوط به روابط، تعهدات تأمين کننده نسبت به مشتريان ديگر، مشکلات مربوط به کيفيت، افزايش قيمت/هزينه، عدم توانايي در دستيابي به تقاضاي کمي،  أمين محصولي که مجهز به فناوري جديد نيست و تأمين نامداوم و ويژگيهاي بازار که شامل يک منبع يا منابعي مي شود که از نظر کيفي، کمبودهاي بازار، افزايش قيمت کالا، تمرکز جغرافيايي تأمين کنندگان و حقوق  انحصاري تأمين کننده محدود هستند

مديريت ريسکهاي زنجيره تأمين
مديريت ريسکهاي زنجيره تأمين را مي توان به دو روش تعريف کرد. روش اول عبارت است از "همکاري با شرکا در يک زنجيره تأمين و استفاده از ابزارهاي مربوط به فرآيند مديريت ريسک جهت برخورد با ريسکها و عدم  طعيتهايي که حاصل تدارکات مربوط به فعاليتها يا منابع هستند يا برآنها يا به عبارت سادهتر عبارتست از "تعيين و مديريت . تاثير ميگذارند"
ريسکهاي زنجيره تأمين از طريق يک رويکرد مبتني بر همکاري اعضاي زنجيره تأمين جهت کاهش در اين . آسيب پذيري زنجيره تأمين به عنوان يک کل "تعاريف، مديريت ريسکهاي زنجيره تأمين بايد بتواند ميان منابع ريسکهاي زنجيره تأمين، عواقب ريسکها، محرکهاي ريسکها و استراتژيهاي کاهش ريسکهاي تمايز ايجاد کند. 

+ نوشته شده توسط احمد تیموری در یکشنبه یازدهم خرداد 1393 و ساعت 21:47 |
در این فایل پاورپوینت به موارد ذیل اشاره شده است:

 جنرال موتورز دريك نگاه

شركت جنرال موتورز  ( GM )
 سابقه : 101سال ( تاسيس : 1908 )
بنيانگذار : بيلي دورانت
ويژگي: قديمي ترين و بزرگترين خودرو ساز جهان
حوزه فعاليت : صنعت خودروسازي
فروش : 6/192 ميليارد دلار
تعداد خودروهاي توليدي : 9/280/0000دستگاه
تعدادكاركنان: 335/000نفر
رتبه در فورچون: بين 500 شركت رتبه 5

مديرعامل: ريچاد واگونر
چشم انداز
رهبر جهاني در حوزه حمل و نقل و محصولات و خدمات مرتبط ،به وجدآوردن مشتري ازطريق بهبود مستمر باتوجه به كار تيمي، درستي و نوآوري كاركنان شركت.
ارزشها و فرهنگ سازمانی
بیانیه   
رقبا
ماموريت
حوزه فعالیت
شركتهاي تحت مالكيت مهم

 جي‌ام‌سي. بيوك، كاديلاك، كامي، شورولت، نومي، اپل. پونتياك، دلفي، وكس هال، ساترن، بدفورد،هولدن، GMC،هامر، دوو GMTدالوو، ايسوزو، ساب،فيات، سوبارو سوزوكي .

منابع انسانی: ۳۳۵ هزار نفر کارکنان شرکت در بیش از ۳۰ کشور جهان مشغول به کار هستند. 

فروش

تحقيق و توسعه

فروش خودروهاي كاركرده استراتژي جديد شركت جنرال موتورز

تاثير بحران بر سه شرکت بزرگ (فورد،كرايسلروجنرال موتورز)

دلایل ورشکستگی

نماد صنعت امريكا از حركت ايستاد

ماتريس(IFE) internal factor evaluation

مدلCPM


دانلود فایل ppt

منبع : گروه مهندسی صنایع -بهره وری سیستم ها 92


+ نوشته شده توسط احمد تیموری در چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 و ساعت 10:42 |
عنوان پایان نامه :

ارائه مدل عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیري سازمانی در شرکت فرودگاههاي کشور

نگارش: محسن حسن بیگی

رشته مدیریت فناوري اطلاعات

چکیده

تاکنون عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمانها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایاننامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی شوند. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش بر روي خلاقیت و یادگیري سازمانی کاري بس دشوار و زمانبر میباشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادي از عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش، هفت عامل که با عوامل کلیدي موفقیت خلاقیت و یادگیري سازمانی مشترك میباشند را به عنوان متغیرهاي مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها را بر افزایش خلاقیت و یادگیري سازمانی به عنوان متغیرهاي وابسته تحقیق بررسی شده است.

پس از تعیین و تایید شاخصهاي مرتبط با متغیرهاي مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامھ تھیھ شده در نمونه آماري توزیع گردید. با انجام تحلیل آماري بر روي دادههاي جمعآوري شده، مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد، تمامی هفت عامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تاثیر تواماً متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته مورد بررسی قرار می گیرد، تنها دو عامل استراتژيها و سیاستهاي دانشمحور و مدیریت منابع انسانی باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی می شوند.

واژه هاي کلیدي : مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی، یادگیري سازمانی، عوامل کلیدي موفقیت

دانلود فایل 


برچسب‌ها: دانلود, رایگان, پایان نامه, کارشناسی ارشد, مدیریت دانش
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در یکشنبه یازدهم اسفند 1392 و ساعت 10:49 |
کتاب اقتصاد مهندسی پیشرفته دکتر کرباسیان برای دانلود اماده شده است

این کتاب شامل 6 فصل است:

فصل اول- مروری بر اقتصاد مهندسی 

فصل دوم - آنالیز ریسک فصل سوم - تورم فصل چهارم - روشها کمی در تخصیص منابع کمیفصل پنجم- ارجحیت ها

فصل ششم-شاخص ها

دانلود کتاب


برچسب‌ها: کتاب, اقتصاد مهندسی, پیشرفته, آنالیز ریسک, تورم
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در سه شنبه ششم اسفند 1392 و ساعت 18:3 |
جزوه طرح ريزي واحدهاي صنعتي

تعداد واحد درسي: ۳

منبع: طراحي كارخانه و حمل ونقل مواد

علي فرقاني، عليرضا آخوندي

(گروه پژوهشي مهندسي صنايع پژوهشكده توسعه تكنولوژي)

احسان الهي فرد، علي ديوسالار

(دانشكده فني و مهندسي دانشگاه پيام نور)

انتشارات جهاد دانشگاهي صنعتي شريف، ۱۳۸۸

این جزوه 283 صفحه ای در بر دارنده مطالب ذیل است:

فصل اول: كليات طراحي كارخانه

فصل دوم: پيش نيازهاي طراحي کارخانه

فصل سوم: طراحي فرآيند توليد

فصل چهارم: طراحي جريان مواد

فصل پنجم: محاسبات مربوط به توليد

فصل ششم: طراحي ساختمان كارخانه

فصل هفتم: تحليل فعاليت ها (بررسي انواع، روابط و تعيين فضا)

فصل هشتم: حمل و نقل مواد

فصل نهم: تكنيك هاي استقرار

فصل دهم: تهيه و ارزيابي طرح نهايي

دانلود

منبع: وبلاگ تخصصی مهندسی صنایع


برچسب‌ها: دانلود, جزوه, طرح ريزي واحدهاي صنعتي, کتاب, طراحي كارخانه و حمل ونقل مواد
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در سه شنبه ششم اسفند 1392 و ساعت 11:24 |
دوستان میتونند دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ،MBA، صنایع و حسابداری سال 93 را از لینک های زیر دانلود کنند.

مجموعه مدیریت 1142  دانلود

مدیریت اجرایی (اجرایی- امور شهری-MBA و پروژه)1148   دانلود دفترچه شماره 1      دانلود دفترچه شماره 2

مهندسی صنایع        1260  دانلود

مجموعه حسابداری 1134   دانلود


برچسب‌ها: کارشناسی ارشد 93, دفترچه سوالات, مدیریت, اجرایی, صنایع
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در شنبه بیست و ششم بهمن 1392 و ساعت 12:38 |
در این مقاله به خوبی در زمینه برون سپاری کار شده است

مطالب آن شامل:

تعاریف برون سپاری از دیدگاه صاحب نظران مختلف

مزایای برون سپاری

معایب برون سپاری

دلایل برون سپاری

اوناع برون سپاری

مزایای برون سپاری از دیدگاه صاحب نظران مختلف

ریسک های مرتبط با برون سپاری

اهداف عملیاتی و برون سپاری

روش های برون سپاری- (برون سپاری کامل،برون سپاری وظیفه ای و برون سپاری پروژه ای)(برون سپاری مستقیم، برون سپاری پیمانکار طرف سوم، ایجاد یک زیر مجموعه مکمل و سرمایه گذاری مشترک)(برون سپاری خدمات اساسی و زیر ساختی،برون سپاری خدمات تبدیلی) (برون سپاری انگیزشی و برون سپاری به شیوه شراکت)

چرخه حیات برون سپاری

چه خدماتی را باید برون سپاری کرد؟

تفاوت برون سپاری و پیمانکاری

مراحل ده گانه برون سپاری از دیگاه گارتنر  برای موفقیت در برون سپاری

نقش مشاور در برون سپاری

زمان برون سپاری محصول یا خدمت

ملاکهای برون سپاری

تعیین سطح واگذاری فعالیت ها بر اساس ترکیب عوامل

برون سپاری از دیدگاه آمار جهانی

تجربه کشورها در زمینه برون سپاری - هند کشوری موفق در زمینه برونسپاری

عوامل موثر بر تصمیمات برون سپاری

دیدگاههای نظری اعمال شده به برون سپاری

دانلود مقاله

منبع : بخشی از پایان نامه شهلا سالونه -کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی
برچسب‌ها: Outsourcing, برون سپاری
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 و ساعت 18:11 |
تعاریف ارائه شده از سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی واژه اي است که در سالهاي اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد گردیده و از این منظر دریچه تازه اي را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی و اقتصاد گشوده است. در این زمینه مطالعات وسیعی توسط صاحب نظران و دانشمندان این علوم صورت گرفته و نظریه پردازانی همچون بوردیو ، پاتنام ،

کلمن، فوکویاما، لین، جاکوب، گلن لوري، بن پرات و بیکر تعاریف متعددي از سرمایه اجتماعی ارائه کرده اند که در ادامه به تفصیل شرح خواهیم داد.
برچسب‌ها: سرمایه اجتماعی, بوردیو, پاتنام, کلمن, فوکویاما
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 و ساعت 12:20 |
پیشگفتار:

کتابی که در دست دارید حاصل ماهها کار مداوم و بی وقفه است. با توجه به اقبال گستردة مردم نسبت به بحث کارآفرینی، براي مترجم جاي بسی مباهات است که این اثر را تقدیم جامعۀ ایرانی نماید . از اساتید محترم و دانشجویان عزیز خواهشمندم با یادآوري کاستی هاي احتمالی، اینجانب را مرهون ا لطاف خویش نمایند . بر خود لازم می دانم از همکاري صمیمانۀ سرکار خانم شفیعی، سرکار خانم قدیري، سرکار خانم عال ینژاد، جناب آقاي مهندس بابک اربابان و دوست عزیزم آقاي نوید استکی کمال تشکر را به عمل آورم.

متاسفانه به علت اشکالات وارد بر کتاب از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصرار بر حذف واژگان فرنگی و غیر اسلامی و جایگزینی آنها با واژگان اسلامی (از جمله نوشابه به جاي شراب و ؟ به جاي کازینو) توسط این وزارتخانه، قید چاپ کتاب را زده و آنرا به رایگان بر روي اینترنت قرار دادم تا همگان بتوانند از آن استفاده نمایند. براي جلوگیري از سوء استفاده هاي احتمالی بعضی افراد سودجو خاطر نشان می سازد که این کتاب کاملاً بصورت رایگان در اختیار شماست و لذا از پرداخت هیچگونه وجهی به هیچ حسابی، حتی اگر نام آن فرد با نام اینجانب تشابه اسمیداشته باشد، اجتناب کنید. باشد که رستگار شوید.

فهرست و دانلود كتاب را در ادامه مطلب ببينيدبرچسب‌ها: كتاب, كارافريني, مدیریت کسب و کارهای کوچک
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 و ساعت 11:32 |
با سلام خدمت دوستان

براي دسترسي به پایگاه های (IEEE , ScienceDirect , Springer(Beta), Wiley(Beta با عضويت در سایت http://paper.paperdl.com میتوانید لینک مقاله خود رو در قسمت  "Paper Link" کپی کنید و مقاله را دریافت کنید.

توجه"محدودیت دانلود : در صورت استفاده از اینترنت دانشگاه ها : 3 مقاله در هر 8 ساعت و در غیر این صورت : 2 مقاله در هر 30 ساعت"

بدون هزینه

موفق باشيد

+ نوشته شده توسط احمد تیموری در شنبه بیستم مهر 1392 و ساعت 20:52 |

چكيده :

موفقیت در انتشار مقال ههای علمی و پژوهشی علاوه بر بهره مندی مؤلف آن از دانش تخصصی دربارۀ موضوع موردمطالعه و تسلط بر مبانی نگارش، مستلزم آگاهی از قواعدی است که آشنایی با این قواعد از طریق آموزش اصول مقاله نویسی و ممارست در امر نگارش حاصل می شود. نوشتۀ حاضر با معرفی مه مترین عناصر تشیکل دهندۀ مقالات علمی، به مؤلفه هایی اشاره میكند که در اغلب رشته ها و حوز ه های علمی عمومیت دارد و توجه به مجموع این عناصر به موفقیت مقالات کمک خواهد کرد. به رغم تفاو تهای موجود در رشته های مختلف می توان ساختاری مشترک برای مقاله های علمی ترسیم کرد که معمولاً در رشته های گوناگون به شکلی کم وبیش مشابه وجود دارد. نگاهی به مجله های علمی نشان م یدهد که اغلب مقاله های علمی و پژوهشی از ساختاری مشابه با طرح ارائه شده در جدول يك پیروی میکنند. این طرح از بیست مؤلفه تشیکل شده است، ولی بدیهی است که همۀ مقاله ها شامل تمام این بیست مؤلفه نبوده و ممکن است در بعضی از مقاله ها مواردی در هم ادغام شود. مثلاً میتوان بخشهای 11 )رو ش شناسیو 12 )ابزار پژوهش( را در هم ادغام کرد. درضمن معرفی این بیست مؤلفه بدین معنا نیست که هر مقالۀ علمی باید به تفکیک شامل تمام این موارد باشد. بلکه فقط بدین معناست که بسته به نوع مقاله، این عناصر باید به نحوی در متن مقاله حضور داشته باشند. برای مثال، در بسیاری از موارد بیان مسئله، هدف و پرسش پژوهش می تواند در مقدمۀ مقاله مطرح شوند. همچنین، چگونگی تدوین و آرایش این مؤلفه ها براساس خط مشی هر مجله ممکن است متفاوت باشد.

دانلود كل مقالهبرچسب‌ها: صد ویژگی, مقالۀ علمی, پژوهشي
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در شنبه بیستم مهر 1392 و ساعت 15:3 |

كتاب THE BASICS OF FMEA  (اصول FMEA)

نويسندگان : Robin E. McDermott

Raymond J. Mikulak

Michael R. Beauregard

زبان : انگليسي

تعداد صفحات : 104

اين كتاب شامل موارد ذيل است:

 • تعريف FMEA   و تاريخچه آن
 • اهداف FMEA – به عنوان بخشي از سيستم كيفيت جامع
 • مثالها و مورد كاورها
 • ISO 9000, ISO/TS 16949 و FMEAs
 • فرايندهاي FMEA
 • تيم FMEA (شامل اندازه، اعضا، رهبري ، خبرگان و اموزش در تيم هاي FMEA )
 • مرزهاي ازادي FMEA
 • FMEA فرايندي در مقابل طراحي و توليد
 • گام هاي لازم براي اجراي FMEA (ده گام)
 • 10 كيس استادي (مورد كاوي)
 • كي و كجا از FMEA استفاده مي شود (ايمني، مالي و حسابداري، طراحي نرم افزار، سيستم هاي اطلاعاتي، بازار يابي، منابع انساني، خريد)
 • ضمائم (شامل : فرم ها و طوفان مغزي، رسیدن به اجماع در مورد رتبه بندي شدت، وقوع، و تشخیص)

دانلود : كتاب THE BASICS OF FMEA (اصول FMEA)


برچسب‌ها: کتاب, FMEA, دانلود
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در چهارشنبه دهم مهر 1392 و ساعت 16:8 |
با سلام خدمت دوستان

امروز چند تا از نمودار هاي مهم در زمينه توليد را براي دانلود قرار ميدم.اين نمو.دارها در يك فايل word قرار دارند. نمودار فرایند عملیات، نمودار مونتاژ، نمودار فرايند توليد، نمودار شكل جريان برای لوله اصلی اگزوز خودرو.

اميداوارم اين فايل مفيد واقع بشه.


دانلود 

لينك كمكي


برچسب‌ها: نمودار فرایند عملیات, نمودار مونتاژ, نمودار فرايند توليد, نمودار شكل جريان
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در چهارشنبه دهم مهر 1392 و ساعت 10:11 |
دوستاني كه ميخواهند در ازمونهاي استخدامي بانكها شركت كنند به يك منبع خوب و ثابت احتياج دارند و اين منبع چيزي نيست جز كتاب دانش علوم بانکی كه توسط بانك مركزي مورد نگارش قرار گرفته.

اين كتاب از بخش هاي زير تشكيل شده است:

- پول و بانک
- تاریخچه بانکداری در جهان و ایران
- بانکداری بدون ربا
- تحولات بانکداری در ایران در ۵۰ ساله اخیر
- حسابداری بانکها و صندوقهای وابسته به آن شامل صندوقهای  اجاره ای
- انواع سپرده ها و مباحث مربوط به آن
- چک و قانونهای مربوط به آن
- اوراق مشارکت
- وکالت نامه ها
- حساب مرکز
- حواله ها
- اوراق و اسناد تجاری
- اموال منقوله

دانلود

لينك كمكي

منبع و پسورد :www.p30download.com


برچسب‌ها: دانلود, رايگان, کتاب, دانش علوم بانکی
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در سه شنبه دوم مهر 1392 و ساعت 14:16 |
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش : MBA

عنوان: بررسي ارتباط بين مهارتهاي كارآفرينانه ي مديران و اثربخشي سازماني در كسب وكارهاي  كوچك و متوسط (SMEs)شهرستان سنندج 

استاد راهنما: دكتر جمشيد اماني

نگارش: شهين خليقي

چكيده:

حضور كارآفرينان ب هعنوان، يك استراتژي نوين در سازمانها براي دستيابي به نوآوري و استفاده از فرصتها براي موفقيت، رشد و بقاي سازمان اهميت ويژهاي دارد.كارآفرينان نقش و جايگاه ويژه اي در روند رشد و توسعه اقتصادي بسياري از دولت ها دركشورهاي توسعهيافته و يا درحال توسعه دارند، به اين دليل دول تها تلاش مي كنند با حداكثر امكانات و بهرهبرداري از دستاوردهاي تحقيقات، شمار هر چه بيشتري از جامعه را كه داراي ويژگيهاي كارآفريني هستند به آموزش در جهت كارآفريني و فعاليتهاي كارآفرينانه تشويق و ترغيب كنند.

بررسي رابطة بين مهارت هاي كارآفرينانه مديران (مهارت هاي كارآفرينانه شامل 3 دسته ميباشد:

ادامه مطلب را ببينيد .....


برچسب‌ها: كارآفريني, مهارتهاي شخصي, مهارتهاي ارتباطي, مهارتهاي فرآيندي, اثربخشي سازماني
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در دوشنبه یکم مهر 1392 و ساعت 16:10 |

فاطمه عاملی

مقدمه :

چرا ما بايد عوامل بين المللي را در نقش IHRM حرفه اي بررسي كنيم در حاليكه تحقيقات اخير بر روي اين مسئله تأكيد دارند كه IHRM در مقياس حد و مرزهاي ملي ( داخلي تدوين شده است ) . نقش IHRM حرفه اي يك گام رو به جلو در جهت جهاني شدن است .

تكنولوژيهاي ارتباطي و اطلاعاتي ساختارهاي سازماني و فرآيندهاي شغلي را انتقال مي دهند و باعث از بين رفتن حد و مرزهاي سازماني و جغرافيايي مي شوند . همه مشاغل چه كوچك و چه بزرگ در حد وسيعي در حال رقابت با يكديگر با استفاده از فن آوريهاي جديد در بازارهاي داخلي مي باشد كه اين كار باعث حفظ و ابقاء شركتهاي بازرگاني داخلي مي شود . مشاغل به اين واقعيت دست يافته اند كه بدون توجه به رقبا و بازارهاي خارجي دوام و بقاء آنها با خطر مواجه است .

با نگاهي به آينده نه چندان دور ، ظهور اينترنت و تجارت جهاني ، نه تنها باعث افزايش بهره مندي از فوايد و منافع بين المللي مي شود ، بلكه احتمال دارد اين امر خود باعث حركت سريعتر منابع انساني به سمت جهاني شدن شود . گسترش شبكه هاي اينترنتي امروزه باعث تأثير پذيري ساختارهاي جهاني ، فرآيندهاي شغلي و الگوهاي جهاني تجارت شده است . بعضي اعتقاد دارند كه روش تجارت جهاني در قرن بيست و يكم از ارائه شيوه هاي توليد انبوه در قرن بيستم نشأت گرفته است . يقينا اين امر موجب ايجاد فرصتهاي بيشتر براي رساندن خدمات منابع انساني بين المللي مي شود ( اسپارد ، 2001 - هاوي و همكاران 2003 ) .ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در یکشنبه هفدهم شهریور 1392 و ساعت 16:33 |

برنامه ریزی احتیاجات توزیع (DRP)

تهیه کننده:

                عادله باغبان


برنامه­ریزی احتیاجات توزیع مبنایی را برای یکپارچگی اطلاعات موجودی زنجیره تامین وفعالیتهای توزیع فیزیکی با سیستم برنامه ریزی ساخت و کنترل (MPC) فراهم می­­کند. DRP پلی است بین سیستم های MPC داخل شرکت، که منابع داخلی را اداره می­کند و سیستم های خارجی شرکت ،که اعضای زنجیره تامین را ارتباط می­دهد.

مجموعه ای از این تکنیک های DRP در این ارایه شرح داده شده است، که می­توان شرکت را در ارتباط احتیاجات زنجیره تامین با فعالیت های تولید کمک کند. DRP موقعیت های موجودی جاری، پیش بینی ها و دانش تقاضا را به سربرنامه تولید و معیار برنامه­ریزی مواد مرتبط می­کند . یک سیستم DRP خوب توسعه یافته، مدیریت را برای پیش بینی احتیاجات آینده در حوزها و منطبق کردن عرضه مواد به تقاضا کمک می­کند. مستقر کردن موثر موجودی برای جوابگویی به احتیاجات مشتریان با تغیرات بازار سازگار می شود . به علاوه  سیستم پشتیبانی لجستیک از طریق برنامه ریزی بهتر نیاز های ظرفیت حمل و نقل و فرستادن محموله ها نجات میابد .

این ارائه نشان خواهد داد که DRP چگونه کار می­کند و چگونه با سیستم MPC ارتباط برقرار می­کند وچطور DRP می­تواند صرفه جویی بالقوه ای را انجام دهد؟

این ارائه حول 4 موضوع سازماندهی شده است:

ü     


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در جمعه پانزدهم شهریور 1392 و ساعت 13:7 |

دستاوردهاي نظام پيشنهادهادرشركت ملي صنايع پتروشيمي 

ارائه دهندگان مقاله:

1- پروين ساريخاني           ليسانس شيمي

2- اميرحسين معيني        فوق ليسانس مهندسي شيمي

مقدمه:

با نگرشي جامع به نظام پيشنهادها، جلب مشاركت فردي و گروهي كاركنان در جهت رفع مشكلات شركت و بهبود مستمر در تمام ابعاد از اهداف والاي آن ميباشد. در اين راستا، مشاركت كاركنان در امور مربوط به خود و شركت، به صورت داوطلبانه، ارادي و آگاهانه صورت مي گيرد و در حقيقت نظام پيشنهادها درگير نمودن كاركنان در همه ابعاد اختياري چه در زمينه فكري و چه در مقام پذيرش مسئوليت در چهارچوب مديريت مشاركتي براي افزايش بهره وري مي باشد. شركت ملي صنايع پتروشيمي با تهيه و اجراي دستورالعمل مديريت مشاركتي (نظام پيشنهادها) با تكيه بر اهداف:

-         ارتقاء كارآئي كاركنان

-          افزايش رضايتمندي كاركنان

-          افزايش سودآوري

-          افزايش سطح مشاركت كاركنان

-          استمرار و افزايش راندمان توليد

-          افزايش كيفيت محصولات و كاهش ضايعات

-          بهينه سازي هزينه هاي توليد و افزايش سودآوري

ادامه...


برچسب‌ها: نظام پيشنهادها, مشاركت, مقاله
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در جمعه پانزدهم شهریور 1392 و ساعت 12:36 |
مقاله :فرهنگ سازماني ومديريت مشاركتي

چهارمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

تهيه وتنظيم: عبداله صفدريان


    چكيده: امروزه شرايط و وضعيت كنوني موجب تمايل بيشتر سازمانها در بكارگيري شيوه هاي نوين مديريت شده و استفاده از شيوه مديريت مشاركتي يكي از موضوعات مورد بحث گرديده است.در اين رابطه بازنگري عوامل تأثير گذار بر موفقيت اين روش از اهميت بسزايي برخوردار است.اين تحقيق به فرهنگ سازماني بعنوان يك عنصر كليدي توجه نموده وبا مورد توجه قرار دادن عوامل تعيين كننده آن به نقش بنيادين ‌‌فرهنگ در اجراي مؤثر شيوه مديريت مشاركتي اشاره خواهد نمود.

 

1- مق  مقدمه

تغييرات فن آوري،جهاني شدن اقتصاد،افزايش سطح انتظار مصرف كننده،توجه به كيفيت محصولات وخدمات وبطور خلاصه شرايط محيطي پيرامون سازمانها، بر عملكرد ونحوة ادارة آنها تأثير گذاشته است.

از پيامدهاي اين تأثير مي توان به بهبود تفكر سنتي در علم مديريت،يعني پيدايي مديريت مشاركتي اشاره نمود.هدف اين تحقيق،تجزيه وتحليل شرايط موجود جهت اجراي مؤثر مديريت مشاركتي بصورت تئوري در مرحله نخست وسپس متمركز شدن بر روي يكي از موضوعات ضروري ومورد نياز اين شيوه از مديريت يعني وجود يك فرهنگ سازماني مطلوب مي باشد ودر نهايت بررسي اين موضوع كه كدام يك از عوامل تعيين كننده فرهنگ سازماني هنگام اجراي موفقيت آميز مديريت مشاركتي تأثير مثبت يا منفي بر جاي خواهدگذاشت ودر نتيجه آيا فرهنگ منتج شده از اين عوامل مبناي صحيحي براي پذيرش اجراي چنين سبكي از مديريت مي باشد ياخير.

 برچسب‌ها: نظام پيشنهادها, مشاركت, مقاله
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در جمعه پانزدهم شهریور 1392 و ساعت 12:27 |
مقاله : بررسي نقش مديريت مشاركتي به روش سيستم پيشنهادات در افزايش رضايت شغلي

اساتيد دانشگاه الزهرا

  ژيلا عليپوريان

      كارشناس ارشد مديريت آموزشي                                                                                                     

            

چكيده :

پژوهش حاضر با هدف « بررسي نقش مديريت مشاركتي به روش سيستم پيشنهادات در افزايش رضايت شغلي اساتيد دانشگاه الزهرا » در سال 1377 بر روي 130 نفر از اساتيد آن دانشگاه صورت گرفت . دراين پژوهش كه به دو روش كمي ( پيمايشي ) و كيفي ( هدفمند ) صورت گرفت از دونظريه « سيستمهاي مديريت ليكرت » و« انگيزش ـ بهداشت هرزبرگ » استفاده شد ، و اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه و مصاحبه هدفمند جمع آوري و نتايج زير بدست آمد :
الف : ميزان رضايت شغلي اساتيد و بكاركيري روش مديريت مشاركتي در گروهها و دانشكده هاي دانشگاه الزهرا متفاوت مي باشد . ب : با افزايش رضايت شغلي ، ميزان غيبت ، تاخير ، كم كاري و جابجايي اساتيد كاهش مي يابد . ج : اساتيدي كه از شغل خود راضي بودند رضايت خود را به « ماهيت كار » و « نحوه مديريت مدير » و اساتيدي كه از شغل خود ناراضي بودند نارضايتي خود را فقط به « نحوه مديريت مدير » نسبت مي دادند . د : مديران بعضي از گروههاي آموزشي دانشگاه الزهرا دقيقاً از روش « سيستم پيشنهادات » استفاده مي كردند .

كلمات كليدي: مديريت مشاركتي ، نظام پيشنهادات ، رضايت شغلي ، سبكهاي مديريتي*

مقدمه :

بعد از انقلاب صنعتي در اكثر جوامع ، عواملي همچون پيشرفت علم وصنعت ، رشد جمعيت و وسعت شهرها باعث شدند سازمانها ، ادارات و كارخانجات مختلفي براي برطرف كردن مشكلات گوناگون و نيازهاي گوناگون مردم بوجود آيند ؛ اما بعد از مدتي ، بعضي از اين سازمانها با شكست مواجه شده و به نابودي كشيده شدند. به همين دليل مديران براي ريشه يابي اين مشكل از متخصصان علم مديريت و برنامه ريزي كمك گرفتند .

عقيده صاحبنظران علم مديريت بر اين اصل استوار بود كه كليد موفقيت سازمانها بدست منابع انساني اثربخش و فعال مي باشد و زماني مي توان از نيروي كار ، حداكثر استفاده را برد كه شرايط و زمينه مناسب براي فعاليت كاركنان فراهم باشد .

                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* Participatory Management , Suggestions System , Job Satisfaction , Management Styles .  برچسب‌ها: نظام پيشنهادها, مشاركت, مقاله
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در جمعه پانزدهم شهریور 1392 و ساعت 12:21 |

از هزاران سال پيش دو تفکر قياسي، استقرايي در شناخت علوم مطرح بودند تا شروع رنسانس و انقلاب صنعتي تفکر قياسي بر جهان حاکم بود. اما از رنسانس به بعد تفکر استقرايي حاکم گرديد .نگاه استقرايي نگاهي تجزيه مدار بود. تفکر تحليلي تجزيه مدار بر مباني 4 گانه زير استوار بود:

1- معطوف شدن ذهنيت غالب محقق به بخش فيزيکي جهان يا خارجي جهان

2- تأکيد بر اينکه هر پديده اي حاصل تجزيه يا ترکيب ساير پديده هاست.

3- تأکيد بر کمي کردن روابط علّي

4- افزايش دقت که مطلوب هر پژوهشگر است.

اين تفکر موجب ريز شدن و خرد شدن علوم و گسترش بينش تک بعدي آنها شد. به تدريج لزوم هماهنگ کردن اين علوم جزئي نگر که هر يک فقط به پيشرفت خود فکر مي کردند و پايه هر نوع پيشرفتي را بر تجربه استوار نموده بودند، بيش از پيش نمايان گرديد. صاحب نظران براي تسريع در اين امر اهتمام وافر نمودند. در سال 1954 انجمن پژوهشي تشکيل شد که بعدها «انجمن پژوهشي سيستم هاي عمومي» نام گرفت. از وظايف اين انجمن موارد زير بود:ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 و ساعت 13:37 |

در طول چند دهه گذشته ، کیفیت خدمات به سبب تأثیر خود در عملکرد کسب وکار،کاهش هزینه،رضایت و وفاداری مشتریان و سودآوری به موضوعی مهم و مورد توجه پزشکان ،مدیران و محققان تبدیل شده است.

موضوع کیفیت خدمات در زمینه چارچوب و تعاریف،مدل ها و اندازه گیری ،بسیار غنی است.محققان زیادی این موضوع را با دیدگاه های متفاوت و با استفاده از روش های مختلف تشریح کرده اند. به نظر می رسد عوامل زیر برای ارزیابی مقایسه ای مدل ها مناسب است:

- شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات

- مناسب بودن برای اجرایی شدن در انواع خدمات

- انعطاف پذیر بودن در ذکر علت تغییر ماهیت ادراکات مشتریان

- دستور العملی برای بهبود کیفیت خدمات

- تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان

- داشتن انعطاف کافی در تغییر شکل ها ،به طور مثال؛ تغییر در بخش هایی از محیط /شرایط

- پیشنهاد مقیاس مناسب برای بهبود کیفیت خدمات به منظور تمرکز در هر دو جریان (بالا و پایین) سازمان

- شناسایی نیاز های آینده (زیر ساخت ها ،منابع) و در نتیجه کمک در برنامه

ریزی

- سهولت در استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات

- قابلیت استفاده به عنوان ابزاری برای الگو برداری.برچسب‌ها: دانلود, پروژه, مدل, کیفیت خدمات
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 و ساعت 11:1 |

پيشرفت روزافزون سيستم هاي توليدي و مكانيزه شدن هرچه بيشتر اين سيستم ها نياز به برنامه ريزي را در آنها ا فزايش داده است . در دنياي كنوني كه رقابت امر مهمي است، بهینه شدن سيستم هاي توليد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . از جمله فنون بهينه سازي سيستم هاي توليد، روش هاي علمي برنامه ريزي توليد مي باشد كه عموماً بر پايه تكنيك هاي تحقيق در عملیات بنا شده اند . عمده مساله موجود بر سر راه محققان در اين زمينه به كارگيري يك استراتژی مناسب جهت برنامه ريزي توليد است كه قابليت هموارسازي نوسانات تقاضا را داشته و در عين حال تكنيك مناسبي از حيث در بر گرفتن وقايع توليدي باشد(مهرگان محمدرضا و دیگران ،(1385)). استرتژی مناسبی که در این شرکت پیاده شده است، استراتژی تعویق است. تعویق )postponement(  به محصول واسطه ای مشترکی ( هم خانواده ) که در مرحله ی نخست ، با ویژگی های مختلفی ( مانند رنگ ، اندازه و نوع ) تولید می شوند ولی فعالیت های خط تولید مانند ، رنگ رزی ، ترکیب ، مونتاژ نهایی ، بسته بندی آنها  و ...  تا رسیدن مرحله دوم ، یعنی رسیدن سفارش مشتریان به تعویق می افتد ، اشاره می کند .

لی و بلینگتون[1]   (1994) خط تولید چاپگر European Desk jet  شرکت HP را با استفاده از استراتژی تعویق طراحی مجدد کردند. کوپر و  پاگ[2] (1998) مزیت تعویق را ، کاهش و یا حذف ریسک و عدم اطمینان تولید و فعالیت های پشتیبانی عنوان کردند. گارگ و تنگ دو نقطه از تعویق را مورد برسی قرار داند   قبل و بعد از تعویق – و اهمیت متغیرهای تقاضا ، رابطه و نسبت اندازه ی بین زمان های سفارش را در تعیین نقاط مناسب جداسازی مورد بررسی قرار دادند.[1] Lee and Billington

[2] Tang and Gorg 

 

+ نوشته شده توسط احمد تیموری در شنبه نهم شهریور 1392 و ساعت 17:41 |

مهندسی همزمان چیست؟

       توسعه همزمان محصول و فراگرد تولید آن

       توسعه همزمان محصول  با حفظ کیفیت، فرایند تولید، بازاریابی و خدمات پس از فروش

       فرایندی که در آن ارائه محصولات به بازار به طور بی وقفه و پیوسته جریان داشته و با فرایند توسعه محصول از مرحله مفهوم تا فروش مرتبط می باشد.

       فرایندی که بر برآورده ساختن انتظارات مشتریان از طریق بهبود کیفیت محصول و کاهش هزینه و زمان معرفی آن به بازار، تمرکز دارد.

       روشی است که در آن با استفاده از تیم های چند تخصصی می توان تفکر مفهومی، طراحی محصول و برنامه ریزی تولید را همزمان با هم انجام داد.

       مهندسی همزمان را با نام های زیر نیز می شناسند :

مهندسی متقارن   Simultaneous Engineering    و مهندسی موازی         Parallel Engineering

تعریف جامع :

       Concurrent Engineering  طبق تعریف وزارت دفاع امریکا عبارتست از :

       رویکردی سیستماتیک برای یکپارچه کردن طراحی همزمان محصولات و فرایندهای مرتبطشان شامل ساخت و خدمات پس از فروش.

       این رویکرد قصد دارد که توسعه دهندگان را برانگیزاند تا تمام اجزاء چرخه عمر محصول از ابتدا تا انتها، شامل کنترل کیفیت، هزینه، زمان بندی و احتیاجات کاربر را مورد توجه قرار دهد.

بقيه در ادامه مطالب ....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در جمعه هشتم شهریور 1392 و ساعت 18:2 |

چکیده:

شرکت های تولیدی در عصر حاضر با چالش های فراوانی مواجه هستند. به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیراتِ خاصِ یک سازمان، می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تامین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز تأثیرات خاص خود را خواهد داشت که هر یک از آن‌ها محلی از تامل خواهد بود. از این رو می‌توان به نقش مهم و تأثیر گذار نگهداری و تعمیرات بر روی کسب و کار یک بنگاه اقتصادی پی برد.

هدف این مقاله ،ارائه شاخص های کلیدی عملکرد است که در سنجش بخش نگهداری و تعمیرات مورد استفاده قرار میگیرد. از این رو پس از  ارائه تعاریفی در این زمینه و تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد، روش شرکت موتورلا در شناسایی این شاخصها  ارائه خواهد شد.برچسب‌ها: شاخص
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در جمعه هشتم شهریور 1392 و ساعت 17:46 |

پايان نامه ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامین كه توسط آقاي  حامد شاكريان به منظور اخذ درجه كارشناسي تهيه شده است براي دانلود اماده است.

شرح مختصر : مدیریت دانش، یکی از مهمترین منابع رقابتی برای هر سازمان محسوب میشود، به نحویکه بسیاری معتقدند که شرکت هایی که بتوانند هرچه سریعتر دانش را کسب و به مرحله کاربردی برسانند در یک بازار رقابتی، موفق تر خواهند بود. از طرفی دیگر، رقابت بین شرکتی اهمیت خود را از دست داده است و رقابت بین زنجیره های تامین جهت ارائه حداکثر ارزش به مشتری، مورد تاکید قرار گرفته است. مدیریت زنجیره عرضه  موقعیت استراژی عملیاتی در هر دو زمینه ی صنایع تولید و خدمات فرض شده است و بیش از۱۰ سال گذشته شرکتها به طور جدی استراتژی های مدیریت زنجیره عرضه را در سازمان خود پیاده سازی کرده اند . مدیریت دانش توانمندی اصلی مدیریت زنجیره عرضه ویک عنصر حیاتی از اطلاعات  فشرده  و محیط های سازمانی چند فرهنگی است . درک اهمیت مدیریت دانش در زنجیره عرضه، تلاشی است که در این تحقیق انجام شده تا یک چارچوب مفهومی برای مدیریت دانش در مدیریت عرضه ارائه کند و با استفاده از یک مطالعه موردی که توسط شرکتهای فرانسوی انجام شده ، ارزیابی گردد . درنهایت، خلاصه ای ازیافته ها و نتیجه گیری برای مدیریت دانش در زنجیره عرضه ارائه شده است. در سال های اخیر مدیریت زنجیره تامین با رویکرد جدید خود در مسائل مدیریتی توانسته است تحولی شگرف در کاهش هزینه های اجرا و انجام صحیح مسائل مدیریتی در سازمان ها را ایفا کند. اما اجرای مدیریت زنجیره تامین زمانی می تواند در سازمان ها مفید واقع شود و می تواند که به اهداف خود برسد که بتواند در تعامل با اهداف و اجزای سازمان به خوبی خود را نشان دهد یکی از این مسائل مهم در سازمان ها توجه به مدیریت دانش می باشد که اگر در سازمان ها بدرستی شناخته شود و مورد استفاده قرار گیرد می تواند مدیریت زنجیره تامین را به صورت ابزاری قدرتمند در سازمان به عرصه ظهور در آورد در دنیای رقابتی امروز که سازمان ها در حال رقابت و گسترش محصولات و خدمات خود هستند عامل دانش وسیله شناخته شده ای است .امروزه برای مدیران سازمان های مختلف عملکرد مدیریت دانش و نقش آن در سازمان امری شناخته است و هریک از سازمان ها در تلاش برای دستیابی به این دانش جدید هستند استفاده از مدیریت زنجیره تامین در راستای مدیریت دانش می تواند در بهبود اهداف سازمان کمک بسیارمناسبی باشد لذا در این تحقیق سعی بر آن شده است که به شناخت مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها پرداخته شود و در ادامه به شناخت و بررسی عامل دانش در سازمان ها و نقش و اهمیت آن در سازمان ها در راستای بکار گیری مدیریت زنجیره تامین و اطلاعات پرداخته شود . رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده، رویکرد مدیریت زنجیـره تامین است. زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهد. زنجیره های تامین در سازمانهای تولیدی و خدماتی وجود دارند، هرچند که پیچیدگی زنجیره ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر شدیداً تغییر کند. در این تحقیق سعی شده است که این رویکرد جدید در مدیریت عملیات به طور تقریباً کاملی معرفی شود. و بنابراین هدف تحقیق این است که این موضوع را که بسیار گسترده و وسیع است تا حدی معرفی و خواننده را با آن آشنا کند.

مواردی که در این نوشته بررسی شده عبارتند از: تعاریفی از مدیریت زنجیره تامین، زنجیره ارزش، زنجیره تقاضا و زنجیره عرضه (تامین)، نیاز به مدیریت زنجیره تامین، منافع مدیریت موثر زنجیره تامین، عناصر مدیریت زنجیره تامین، مباحث استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی در مدیریت زنجیره تامین و چند موضوع دیگر. در پایان نیز باارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت زنجیره تامین و مطرح کردن رقابت جدید در محیط مدیریت عملیات سعی شده است از مباحث عنوان شده قبلی نتیجه گیری قابل قبولی صورت گیرد. مدیریت زنجیره تامین رویکرد جدیدی است که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده است. زنجیره تامین شبکه از مراکز توزیع است که یکی از وظایف آن تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و توزیع آنها در میان مشتریان است. مدیریت زنجیره تامین فعالیتها را طوری هماهنگ می کند که مشتریان بتوانند محصولات را با کیفیت بالا و با حداقل هزینه به دست آورند. مدیریت زنجیره تامین می تواند برای شرکت مزیت رقابتی فراهم سازد. مدیریت زنجیره تامین اشتیاق شرکت را برای همکاری و رقابت افزایش می دهد. دانش مهمترین مزیت رقابتی سازمانها در عصر حاضر محسوب می شود.

منبع:http://www.prozhe.com

دانلود

لينك كمكي

+ نوشته شده توسط احمد تیموری در پنجشنبه دهم مرداد 1392 و ساعت 12:59 |
يك كتابچه با عنوان  safety management systems "سيستم هاي مديريت ايمني"  براي دانلود آماده است. البته اين كتابچه را مي توان به عنوان يك پايان نامه نيز به كار برد. اين كتابچه از راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV) است كه فايل اصلي آن به همراه ترجمه آن موجود است.

منبع: http://www.prozhe.com

دانلود

لينك كمكي

+ نوشته شده توسط احمد تیموری در پنجشنبه دهم مرداد 1392 و ساعت 12:53 |

استاد راهنما: دکتر واعظی
استاد مشاور: دکتر شمس السادات زاهدی
استاد داور: دکتر فتاح شریف زاده

نگارش: غلامرضا نظری
تاریخ دفاع: ۰۳/۰۷/۱۳۸۶

نمره: 18/5

چکيده پژوهش: تعداد كمي از سازمانها به لزوم آماده ساختن خود براي رويارويي با بحرانهاي احتمالي، پي برده‌اند. به همين ترتيب، براي مقابله با خطرات احتمالي، سازوكارهاي لازم را پيشبيني نکرده اند. اين عدم توجه، باعث از بين رفتن سازمانهاي بسياري شده است. بنابراين لازم است سازمانها همواره خود را براي مواجه با خطرات احتمالي آماده نمايند. بهترين اقدام بکارگيري مديريت بحران است. مديريت بحران داراي جنبه هاي زيادي است و مسائلي از قبيل فرهنگ سازماني، ساختار، آموزش، تکنولوژي و ... را در برمي گيرد، در اين پژوهش به بررسي يكي از عناصر اصلي مديريت بحران يعني ارتباطات سازماني پرداخته ايم.  جامعه آماري اين پژوهش، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در منطقه تهران است. مديريت بحران در اين شركت -با توجه به نقش مهمي که اين شرکت در توسعه اقتصادي کشور بر عهده دارد- از اهميت زيادي برخوردار است.  اين پژوهش بر اساس داده هاي جمع آوري شده در نيمه دوم سال 1385 و اوائل سال 1386 از نمونه اي متشکل از 91 نفر از مديران و کارشناسان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران منطقه تهران، انجام شده است.  نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسي به اطلاعات بهنگام، صحيح، مناسب، کامل و سريع و همچنين کانالهاي ارتباطي و مديريت بحران رابطه معني داري وجود دارد؛ اما بين شاخص بازخور و مديريت بحران رابطه اي وجود ندارد.

منبع

دانلود

لينك كمكي


+ نوشته شده توسط احمد تیموری در پنجشنبه دهم مرداد 1392 و ساعت 12:34 |
 بیش از 100 مقاله ارائه شده در کنفرانس های بازاریابی خدمات مالی براي دانلود آماده شده اند.

بکارگيري مدل QFD در بهبود ابعاد کيفيت خدمات و افزايش سطح رضايتمندي مشتريان بانکي

بازاريابي خدمات بانکي مبتني بر ارزش گذاري مشتري

اولويت بندي عوامل موثر بر رضايت و نارضايتي مشتريان از کيفيت خدمت بانکي

طراحي مدلي جهت تبيين سرعت پذيرش بانكداري اينترنتي

استفاده از مدل "وزن دهي تازگي، فراواني، ارزش مالي"(WRFM) براي بخش بندي مشتريان بانکها بر اساس ارزش چرخه عمر آنها

اثر سنجي تبليغات بانكها بر رفتارمشتريان


ادامه مقالات  در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط احمد تیموری در پنجشنبه دهم مرداد 1392 و ساعت 12:23 |
مطالعات مديريت بهبود و تحول پاييز 1390; 21(65):73-103.
 
ارزيابي کيفيت خدمات بخش دولتي با روش ترکيبي (ويکور جي ار اي) و رويکرد فازي
 
فضلي صفر,تيموري احمد,خدايي وله زاقرد حسن

چكيده:

این مقاله دو هدف را پی می گیرد. اولین هدف، تعیین بهترین معیارهای کیفیت خدمات برای بخش دولتی 

و هدف دوم، رتبه بندی مراکز و ارتقای سطح خدمات کیفی آنها با استفاده از بهبود اجزا  کیفیت ضعیف است.

 عموما ارزیابی کیفیت خدمات، یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره ی پیچیده است و در یک محیط 

عدم اطمینان صورت می گیرد. ولی در اکثر پژوهش ها توجهی به شرایط عدم اطمینان نشده است.

 در این پژوهش به منظور مقابله با پیچیدگی ها و شرایط عدم اطمینان از ترکیب دو روشVIKOR  و GRA

  در یک محیط فازی استفاده می شود. برای شناسایی معیارهای مناسب کیفیت خدمات در بخش دولتی

 ما مدل های سی سال گذشته را مورد برسی قرار داده ایم که از میان اجزا این مدل ها هفت معیار

 انتخاب شدند. در نهایت برای نشان دادن قابلیت کاربردی مدل پیشنهادی ، مراکز ثبت اسناد

 و املاک استان قزوین مورد ارزیابی قرار گرفته است. این روش به طور همزمان رتبه بندی گزینه ها

 و اولویت بهبود اجزا ضعیف هر  گزینه را مشخص می سازد. نتایج این مطالعه پایایی و روایی مدل

 پیشنهادی را در یک محیط فازی به خوبی نشان می دهد.

كليد واژه: کيفيت خدمات، مدل VIKOR-GRA، بخش دولتي، رويکرد فازي

 

+ نوشته شده توسط احمد تیموری در دوشنبه هفتم مرداد 1392 و ساعت 18:39 |